2021年度学院发表论文汇总
来源:   作者:   点击数:   日期:2022/04/21

1. Suppressing water dissociation via control of intrinsic oxygen defects for awakening solar H2O-to-H2O2 generation

Wang Luyang, Lu Yuan, Han Nannan, Dong Chaoran, Lin Cheng, Lu Siyu, Min Yulin, Zhang Kan

Small, 17, 2100400 (2021)


2. 2D materials for conducting holes from grain boundaries in perovskite solar cells

You Peng, Tang Guanqi, Cao Jiupeng, Shen Dong, Ng Tsz-Wai, Hawash Zafer, Wang Naixiang, Liu Chun-Ki, Lu Wei, Tai Qidong, Qi Yabing, Lee Chun-Sing, Yan Feng

Light: Science & Applications, 10, 68 (2021)


3. Current-induced magnetization switching in a chemically disordered A1 CoPt single layer

Chen Zehan, Liu Lin, Ye Zhixiang, Chen Zhiren, Zheng Hongnan, Jia Wei, Zeng Qi, Wang Ning, Xiang Boyuan, Lin Tao, Liu Jing, Qiu Mingxia, Li Shunpu, Shi Ji, Han Peigang, An Hongyu

Applied Physics Express, 14, 033002 (2021)


4. An adaptive EEG feature extraction method based on stacked denoising autoencoder for mental fatigue connectivity

Yu Zhongliang, Li Lili, Zhang Wenwei, Lv Hangyuan, Liu Yun, Khalique Umair

Neural Plasticity, 2021, 3965385 (2021)


5. A synergy of different corrosion failure modes pertaining to T91 steel impacted by extreme lead-bismuth eutectic flow pattern

Li Cong, Fang Xiaodong, Wang Qingsheng, Shen Mingli, Wang Haoliang, Zeng Xian, Liu Yujing, Meng Gang

Corrosion Science, 180, 109214 (2021)


6. Aliovalent Sc and Li co-doping boosts the performance of p-type NiO sensor

Chang Junqing, Horprathum Mati, Wang Dianhui, Meng Gang, Deng Zanhong, Tong Bin, Kidkhunthod Pinit, Dai Tiantian, Li Meng, Liu Hongyu, Tong Wei, Wang Shimao, Fang Xiaodong

Sensors and Actuators B-chemical, 326, 128834 (2021)


7. Mechanism of improving the performance of perovskite solar cells through alkali metal bis(trifluoromethanesulfonyl)imide modifying mesoporous titania electron transport layer

Ding Bowen, Zhao Xiao, Wang Shimao, Shan Xueyan, Chen Zhe, Deng Zanhong, Tao Ruhua, Shao Jingzhen, Meng Gang, Fang Xiaodong

Journal of Power Sources, 484, 229275 (2021)


8. Water Film Drainage between a Very Viscous Oil Drop and a Mica Surface

Bai Tianzi , Manica Rogerio, Liu Bo , Klaseboer Evert ,Xu Zhenghe, Liu Qingxia

PHYSICAL REVIEW LETTERS,127,124503  (2021)


9. Effects of Zn diffusion in tunnel junction and its solution for high efficiency large area flexible GaInP/GaAs/InGaAs tandem solar cell

Wang B, Fang L , Aierken A, Tang Z.G , Du W , He J.H , Huang JJ , Huang HL , Yang W.Y , Chen K .

SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS, 230,111257 (2021)


10. Minimizing Open-Circuit Voltage Loss in Perovskite/Si Tandem Solar Cells via Exploring the Synergic Effect of Cations and Anions

He Yongcai , Tang Zeguo ,Mao Lin , Yang Shaofei ,Yang Tian , Xie Minghui Chang Qing , Ding Lei ,He Bo ,Peng Chenwei

PHYSICA STATUS SOLIDI-RAPID RESEARCH LETTERS,2100119 (2021)


11. Spin–orbit torques in heavy metal/ferrimagnetic insulator bilayers near compensation

Liu Lin,  Fan Ziqi , Chen Zhiren, Chen Zehan , Ye Zhixiang , Zheng Hongnan , Zeng Qi  ,  Jia Wei ,  Li Shuoqi  ,Wang Ning

APPLIED PHYSICS LETTERS,119,052401 (2021)


12. Antisolvent solvothermal synthesis of MAPbBr3 nanocrystals for efficient solar photodecomposition of methyl orange

Zhou Shuang , Wang Qiying , Xu Zhendong , Xu Shenke ,Yang Peiyi, Deng Hao , Li Bobo , Dong Yifan , Han Peigang , Su Yaorong

JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE,595,98-106  (2021)


13. Preparation of coral-like palygorskite-dispersed Fe3O4/polyaniline with improved electromagnetic absorption performance

Ren Hengdong , Wang Sheng , Lian Wei , Ma Jialin , Zhao Yan , Liu Yin , Kong Ling Bing , Zhang Tian Shu , Oh Won-Chun

APPLIED CLAY SCIENCE,204,106009  (2021)


14. Dispersed spherical shell-shaped palygorskite/carbon/polyaniline composites with advanced microwave absorption performances

Wang Sheng , Ren Hengdong , Lian Wei , Zhang Ximing , Liu Zhenying , Liu Yin ,Zhang Tianshu , Kong Ling Bing , Bai Hongcun

Powder Technology , 387,277-286  (2021)


15. Cationic polyelectrolyte induced formation of CaCO3/polymer composite thin films via a biomimetic process

Xu Zhendong , Shao Qi , Wang Qiying , Huang Huiquan ,Sun Qian , Han Yulai

Materials Letters,300,130230  (2021)


16. Purification and dissociation of raw palygorskite through wet ball milling as a carrier to enhance the microwave absorption performance of Fe3O4

Wang Sheng , Ren Hengdong , Lian Wei , Wang Jiangzhe , Zhao Yan , Liu Yin , Zhang Tianshu , Kong Ling Bing

Applied Clay Science,200,105915  (2021)


17. Novel composites with a cross-linked polyaniline shell and oriented palygorskite as ideal microwave absorbers

Wang Sheng , Lian Wei , Ren Hengdong , Ma Jialin , Liu Yin , Zhang Tianshu , Kong Ling Bing

New Journal of Chemistry,45,5,2765-2774  (2021)


18. 16% efficiency all-polymer organic solar cells enabled by a finely tuned morphology via the design of ternary blend

Liu Tao , Yang Tao , Ma Ruijie , Zhan Lingling , Luo Zhenghui , Zhang Guangye , Li Yuan , Gao Ke , Xiao Yiqun , Yu Jianwei

Joule,5,4,914-930  (2021)


19. Antisolvent solvothermal synthesis of MAPbBr(3) nanocrystals for efficient solar photodecomposition of methyl orange

Zhou Shuang , Wang Qiying , Xu Zhendong , Xu Shenke , Yang Peiyi , Deng Hao , Li, Bobo , Dong Yifan , Han Peigang . Su Yaorong

Journal of Colloid and Interface Science,595,98-106  (2021)


20. Efficient All-inorganic Perovskite Light-emitting Diodes Enabled by Manipulating Crystal Orientation

Feng Wenjing , Lin Kebin , Li Wenqiang , Xiao Xiangtian , Lu Jianxun , Yan Chuanzhong , Liu, Xinyi , Xie Liqiang , Tian Chengbo , Wu Dan

Journal of Materials Chemistry A  , 9,17,11064-11072  (2021)


21.  Nitrogen vacancy induced in situ g-C3N4 p-n homojunction for boosting visible light-driven hydrogen evolution

Liao Yuwei , Wang Guohong , Wang Juan , Wang Kai , Yan Suding , Su Yaorong

Journal of Colloid and Interface Science,587,110-120  (2021)


22. Generation of anomalous vector Bessel beams with varying polarization order along the propagation direction

Yang Bo , Su Mingyang , Lu Liming , Liu Junmin , Chai Guangyue

Optik,232,166578


23. In Situ Assembly of Ordered Hierarchical CuO  Microhemisphere Nanowire Arrays for High-Performance  Bifunctional Sensing Applications

Dai Tiantian , Deng Zanhong , Fang Xiaodong , Lu Huadong , He Yong , Chang Junqing  ,Wang Shimao , Zhu Nengwei ,Li Liang ,Meng Gang

Small Methods , 5,6,2100202


24. Design, Simulation, and Analysis of Optical Microring Resonators in Lithium Tantalate on Insulator

Yao Siyang , Han Huangpu , Jiang Shangen , Xiang Bingxi , Chai Guangyue , Ruan Shuangchen

Crystals,11,5,480


25. Self-Structural Healing of Encapsulated Perovskite Microcrystals for Improved Optical and Thermal Stability

Li Ruxue , Li Bobo, Fang Xuan ,Wang Dengkui , Shi Yueqing ,Liu Xiu ,Chen Rui , Wei Zhipeng

Advanced Materials,33,21,2100466  (2021


26. Synthesis of palygorskite supported spherical ZnS nanocomposites with enhanced photocatalytic activity

Wang Sheng Wang Yan Zhuang Yu Lian Wei Ren Hengdong Liu Yin Zhang Tianshu Kong Ling Bing

CrystEngComm23234229-4236  2021


27. On-Surface Synthesis of Giant Conjugated Macrocycles

Fan Cunrui Sun Bangjin Li Zhanbo Shi Jiwei Lin Tao Fan Jian Shi Ziliang

Angewandte Chemie International Edition602513896-13899  2021


28. Graphene-Assisted Polymer Waveguide Optically Controlled Switch Using First-Order Mode

Yang Yue Lv Jiawen Lin Baizhu Cao Yue Yi Yunji Zhang Daming

Polymers13132117  2021


29. Heterostructural (Sr0.6Bi0.305)2Bi2O7/ZnO for novel high-performance H2S  sensor operating at low temperature

Chang Junqing Deng Zanhong Fang Xiaodong Hu Chaohao Shi Lei Dai Tiantian Li Meng Wang Shimao Meng Gang

Journal of Hazardous Materials414125500  2021


30. Surface disorder engineering in ZnCdS for cocatalyst free visible light driven hydrogen production

Ha Enna Ruan Shuhong Li Danyang Zhu YuanminChen Yanping Qiu Jiangyuan Chen Zhaohui Xu Tingting Su Jingyun Wang Luyang

Nano Research152996-1002  2021


31. Fabrications of Halide Perovskite Single-Crystal Slices and Their Applications in Solar Cells, Photodetectors, and LEDs

Zhao Xiao ,Wang Shimao , Shan Xueyan ,vMeng Gang, Fang Xiaodong

Crystal Growth & Design ,21,10,5983-5997  (2021)


32. Antisolvent solvothermal synthesis of MAPbBr3 nanocrystals for efficient solar photocomposition of methyl orange

Zhou Shuang , Wang Qiying, Xu Zhendong , Xu Shenke ,Yang Peiyi , Deng Hao , Li Bobo, Dong Yifan , Han Peigang ,  Su Yaorong

Journal of Colloid and Interface Science ,595, 98-106  (2021)


33. Curvature effects on liquid–solid contact electrification

Chen Zhixiang , Lu Yi , Manica Rogerio , Liu Qingxia

Nano Energy ,89,A,106456  (2021)


34. Advanced Switchable Molecules and Materials for Oil Recovery and Oily Waste Cleanup

Lu Yi ,  Zhu Yeling , Yang Fan ,  Xu Zhenghe , Liu Qingxia

Advanced science ,8,15,2004082


35. Experimental Study of a Loop Heat Pipe with Direct Pouring Porous Wick for Cooling Electronics

Cai Bing , Deng Weizhong , Wu Tong , Wang Tingting , Ma Zhengyuan , Liu Wei , Ma Lei , Liu Zhichun

Processes,9,8,1332


36. Universal Strategy for Improving Perovskite Photodiode Performance: Interfacial Built-In Electric Field Manipulated by Unintentional Doping

Wu Dan , Li Wenhui , Liu Haochen , Xiao Xiangtian , Shi Kanming , Tang Haodong , Shan Chengwei , Wang Kai , Sun Xiao Wei , Kyaw Aung Ko Ko

Advanced Science , 8,18,2101729  (2021)


37. Adhesion-Shielding Based Synthesis of Interfacially Active Magnetic Janus Nanoparticles

Yang Fan , He Xiao , Tan Wen , Liu Gang , Yi Tingting , Lu Qingye , Wei Xiaoting ,Xie Hanjie ,Long Qiurong , Wang GuiChao

Journal of Colloid and Interface Science ,607,1741-1753,2 (2021)


38. Enhanced photon harvesting by embedding cost-effective polystyrene microsphere as light scatterer in perovskite photodetector

Fu Xinran , Wang Qiying , Wang Jingtao , Huang Zhijian , Li Xueqian , Wen Da , Fang Junyu , Li Bobo , Zhou Shuang , Zhang Haixi

Journal of Materials Chemistry C,9,39,13704-13712  (2021)


39. Preparation and characterization of nanocomposites of MoS2 nanoflowers and palygorskite nanofibers as lightweight microwave absorbers

Wang Sheng , Wang Yan , Liu Yin , Zhang Tianshu ,Kong Ling Bing

Applied Clay Science ,211,106169  (2021)


40. Preparation and characterization of nanocomposites of MoS2 nanoflowers and palygorskite nanofibers as lightweight microwave absorbers

Wang Sheng , Wang Yan , Liu Yin , Zhang Tianshu , Kong Ling Bing

Applied Clay Science,211,106169 (2021)


41. High sensitivity FBG humidity sensor coated with graphene and polyimide films

Li Ziwan , Dong Bo , Chen Enqing , Li Yang , Zhao Wei , Wang Yishan , Gao Cunxiao

Optical Fiber Technology, 66, 102635  (2021)


42. All-optical tunable fiber filter based on a few-mode optical fiber mode interferometer coated with graphene epoxy resin composite material

Chen Enqing , Dong Bo , Li Yang , Li Ziwan , Wang Xiaoli , Zhao Yudi , Xu Wei , Zhao Wei , Wang, Yishan

Optics Communications, 497,127140  (2021)


43. Air-Processed Efficient Organic Solar Cells from Aromatic Hydrocarbon Solvent without Solvent Additive or Post-Treatment: Insights into Solvent Effect on Morphology

Ma Ruijie , Yang Tao , Xiao Yiqun , Liu Tao , Zhang Guangye , Luo Zhenghui , Li Gang , Lu Xinhui , Yan He , Tang Bo

Energy & Environmental Materials   (2021)


44. Effect of sputtering power on structure and properties of ZTO films

Yu Shijin , Xu Wanmei , Zhu Hua , Qiu Wangren , Fu Qiuyun , Kong Lingbing

Journal of Alloys and Compounds,883,160622  (2021)


45. Electrochemically incorporated Cu nanoparticles in NaVO3 with enhanced sodium-ion battery performance

Dong Yifan , Yuan Xunlong , Zhou Shuang , Tan Huiyun , Ma Ziting , Wang Xuewen , Xia Fan , Wong Ching-Ping

Journal of Power Sources, 513,230535  (2021)